Menu
Close Menu

Algemene voorwaarden - Your Healthy Escape

De Algemene Voorwaarden van Your Healthy Escape BV (hierna te noemen Your Healthy Escape) zijn van toepassing op de levering van diensten en producten door Your Healthy Escape. Your Healthy Escape is gevestigd aan het adres Hoogveldseweg 1, 5451 AA te Mill en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68407920.

1.

Definities

1.1. Cadeaukaart: alle door Your Healthy Escape uitgegeven Cadeaukaarten, te weten electronische, gedrukte, fysieke en geprinte Cadeaukaarten die worden verkocht door Your Healthy Escape en door Your Healthy Escape aangewezen derde partijen.
1.2. Dag: een kalenderdag
1.3. Algemene voorwaarden: De van toepassing zijnde voorwaarden op de overeenkomsten die gesloten worden tussen consument en Your Healthy Escape en de door Your Healthy Escape uitgegeven Cadeaukaart. Door gebruik te maken van een Cadeaukaart aanvaardt de consument deze voorwaarden en verbindt de consument zich ertoe deze na te leven.
1.4. Unieke code: Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaukaart wordt slechts eenmaal verstrekt.
1.5. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.6. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   

2.

Identiteit ondernemer

  Your Healthy Escape BV
  Hoogveldseweg 1
  5451 AA MILL
  Tel. +31 (0)10 870 1960 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur bereikbaar)
  E-mail: info@yourhealthyescape.nl
   

3.

Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Your Healthy Escape en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Your Healthy Escape en consument.
3.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Your Healthy Escape aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Your Healthy Escape zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3. Indien de overeenkomst op afstand electronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden lang electronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden lang electronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoekvan de consument langs electronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.5. De Algemene Voorwaarden van de Cadeaukaart kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden de consument aan om de Algemene Voorwaarden steeds voor het gebruik van een Cadeaukaart te raadplegen. Blijft de consument na ingaan van de wijzigingen Cadeaukaarten gebruiken, dan aanvaardt deze hiermee de gewijzigde Algemene Voorwaarden van de Cadeaukaart.
   

4.

Aanbod, tarieven, gebruik en inwisselbaarheid

4.1. De Cadeaukaart is verkrijgbaar in onze webshops, alle City Resort vestigingen, alle Vitae Wellnessresorts, Fitland sportcentra en Even Resorts.
4.2. De oplaadwaarde van de Cadeaukaart bedraagt tussen de € 5 en € 150.
4.3. De betaalmethoden in de webshops zijn: iDeal en CreditCard. Bij verkoop aan de recepties zijn de betaalmethoden: Cash, Pin en CreditCard.
4.4. Cadeaukaarten die online zijn gekocht dienen eerst geactiveerd te worden volgens de instructies welke in de bevestigingsmail staan vermeld (alleen voor fysieke cadeaukaarten die per post worden verzonden).
4.5. Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Deit kan een nummercode en.of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaukaart wordt slechts eenmaal verstrekt. De Cadeaukaart (inclusief de code) dient zorgvuldig bewaard te worden.
4.6. Informatie over de Cadeaukaart met betrekking tot de unieke code, restwaarde en vevaldatum is beschikbaar via de website van Your Healthy Escape: www.yourhealthyescape.nl. 
4.7.

Indien een Cadeaukaart op werkdagen voor 15:00 uur wordt besteld, dan wordt de Your Healthy Escape Cadeaukaart dezelfde dag nog verzonden. Indien een bestelling gedurende het weekend of op feestdagen geplaatst wordt, dan wordt de bestelling de eerstvolgende werkdag verzonden. Let op! Op maandag vindt geen bezorging plaats. Wij streven er in alle gevallen naar om de cadeaukaart binnen 2 werkdagen te bezorgen. De Your Healthy Escape Cadeaukaart is voor de verzending afhankelijk van derden en is om die reden niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de bezorging.

4.8. In geval van diefstal, waaronder het gebruik door onbevoegde derden van de code of vierlies, waaronder het (per ongeluk) wissen van e-mails, vindt er geen vergoeding plaats.
4.9. Alleen originele Cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Your Healthy Escape te worden verstrekt.
4.10. Your Healthy Escape accepteert uitsluitend de originele Cadeaukaart. In geval van een online aankoop accepteert Your Healthy Escape uitsluitend de door Your Healthy Escape verzonden e-mail en unieke code. In geval van oneigenlijk gebruik zal Your Healthy Escape alsnog betaling in geld verlangen. Indien een Cadeaukaart bij een derde parij is gekocht, dient de consument het bewijs van betaling en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Your Healthy Escape te overleggen.
4.11. De Cadeaukaart is gedurende 12 maanden geldig. na de vervaldatum kan de Cadeaukaart niet meer worden gebruikt.
4.12. Cadeaukaarten zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen van producten en diensten bij alle vestigingen van City Resorts, Vitae Wellnessresorts, Fitland Sportcentra en Even Resorts.
4.13. Cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
4.14. Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaukaart(en), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Cash, Pin of CreditCard.
4.15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Cadeaukaart(en) wordt ontzegd.
4.16. In geval van (een vermoeden) van misdrijf zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.
4.17. Het is niet toegestaan Cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderzins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
4.18. Het is niet toegestaan Cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
4.19. Per aankoop van een product of dienst kan een onbeperkt bedrag aan Cadeaukaarten ingewisseld worden.
4.20. Er is een Luxe Cadeauverpakking service beschikbaar tegen een meerprijs.
   

5.

Zakelijke bestelling cadeaukaart

  Zakelijke cadeaukaarten en arrangementen zijn te bestellen via www.yourhealthyescape.nl of door contact op te nemen met onze klantenservice. Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur via +31 (0)10 870 1960 of per mail via info@yourhealthyescape.nl. Voor zakelijke aankopen gelden andere voorwaarden, deze zijn op te vragen bij de klantenservice van Your Healthy Escape.
   

6.

Herroeping bij koop op afstand van electronische cadeaukaarten

6.1. Bij aankoop van de Cadeaukaart in onze webshops geeft de consument uitdrukkelijk voorafgaand instemming voor de uitvoering van levering van de electronische Cadeaukaart door Your Healthy Escape.
6.2. De consument verklaart bij bestellen van de Cadeaukaart in onze webshops dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Your Healthy Escape de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
6.3. De uitvoering van de levering van de electronische Cadeaukaart door Your Healthy Escape geschiedt door middel van het verzenden van een e-mail bevattende een unieke code.
   

7.

Klachtenregeling

7.1. Heeft u vragen en/of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaukaarten of problemen bij het inwisselen, laat onze klantenservice dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen. Onze klantenservice zal uw e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.
7.2. Your Healthy Escape beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
7.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingedient bij de klantenservice van Your Healthy Escape.
7.4. Bij Your Healthy Escape ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Your Healthy Escape binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.